Geluidsoverlast N307

Het geluidmeetrapport N307 hebben jullie op 20 maart 2023 per mail ontvangen.

De wethouder heeft tijdens de overhandiging van het rapport aangegeven dat hij blij is dat het project voor de gemeente nu is afgerond en ook dat het aanbrengen van de geluidsbakken “enige” verbetering heeft opgeleverd. Hij gaat er van uit dat er over de inhoud van het rapport geen verdere discussie meer hoeft te worden gevoerd en dat de gemeente verder geen acties meer gaat ondernemen. De wethouder heeft wel aangeboden, zoals ook al aangegeven op de jaarvergadering, om aan de bewoners een puur technische uitleg te willen laten geven door het ingenieursbureau. Met een klein comité is de inhoud en opzet van het rapport op 6 april 2023 besproken met de wethouder en het ingenieursbureau die het rapport heeft opgesteld. Een technische uitleg over de gebruikte meetmethode en berekeningen veranderen namelijk niets aan de conclusie van het rapport en gaat volgens ons alleen maar leiden tot een discussie met het ingenieursbureau. Verder kan het bureau weinig bijdragen aan een volgende stap. Uit het rapport wordt duidelijk dat de geluidvangrail weinig effect heeft gehad, ca 0,3 tot 0,8 dB. Op verzoek van de gemeente is ook een berekening over de geluidbelasting op de gevels uitgevoerd. Daarmee is weer een papieren werkelijkheid gecreëerd die volgens ons niet overeenkomt met de echte praktijk. Het beleid in Nederland wordt gebaseerd op berekeningen, aannames en modellen en om daar de discussie over aan te gaan levert volgens ons alleen maar veel frustratie op en geen resultaat. 

Onze reactie op het rapport

De invloed van de Geluidvangrail ten opzichte van de referentiesituatie voor plaatsing is niet goed af te leiden uit de geluidsmetingen. Er zijn te veel onzekerheden die niet voldoende te kwantificeren zijn. Door deze onzekerheden is de vertaling naar het effect op woningniveau slechts door traditionele geluidsberekeningen uitvoerbaar gebleken.

Heel bijzonder. Effect geluidvangrail niet af te leiden uit de metingen, die omgeven zijn met veel onzekerheden die niet te kwantificeren zijn. Maar door een geluidsberekening te maken met aantallen, snelheidsgegevens en wegtypologie wordt aangetoond dat de geluidsbelasting op de woningen is gereduceerd……….. (Een papieren werkelijkheid)

Concreet betekent dit op basis van de berekeningen dat er op de begane grond reducties zijn gerealiseerd van 2 dB achter het bestaande geluidsscherm voor Nassaupark 27 tot maximaal 6 dB voor Zuiderdijk 2. Op de verdieping is dit 2 á 3 dB. Dit zijn relevante reducties waarbij hoorbare effecten optreden.

De papieren werkelijkheid ten top. De conclusie van het rapport is een heel andere. Het gemeten geluidseffect is met veel mitsen maren 0,3 tot 0,8dB. Minder dan 1 dB is nauwelijks hoorbaar. Met daarbij de opmerking uit het rapport dat de geluidvangrail geen effect heeft op vrachtwagen geluid vanwege de hoogte van de banden en motoren. En dan is nu precies waar de geluidsoverlast over gaat!

Enkele opvallende observaties in het rapport;

Blz 4 Ten opzichte van eerder uitgevoerde geluidsmetingen aan de Geluidvangrail blijft de geluidsreductie sterk achter. Er is sprake van een relatief groot aandeel vrachtverkeer, het motorgeluid ligt dan hoger boven de weg en hoger dan de Geluidvangrail. Dit geluid wordt minder afgeschermd en beperkt de geluidsreductie.

Blz5 De meetomstandigheden, de windkracht en windrichting zijn van invloed en hebben een sterk negatief effect op de vergelijking. Op de eerste meetdag was er sprake van tegenwindconditie (windrichting NNO), op de tweede dag westenwind. Meten met tegenwind is ongebruikelijk. (maar wel gedaan) Binnen de kaders van dit onderzoek is het NIET mogelijk om deze effecten nader te kwantificeren. Een MODEL gaat uit van een gemiddelde invloed onder meewindcondities. (zo is NIET gemeten)

BLZ 8 Van het passerende verkeer is in beide situaties vier keer vijftien minuten het equivalente geluidniveau (LA,eq) gemeten. Op meetdatum 24-3-2022 is gemeten tussen 11:29 en 12:45 met windrichting NNO (tegenwind!) en op meetdatum 3-10-2022 is gemeten tussen 12:19 en 13:25 met windrichting W (dwarswind!)

Tabel V   Gemiddelde snelheden tijdens metingen (erg belangrijk voor de berekening!!) 72 tot 75km per uur.

Hieronder de gemiddelde snelheden over de gehele meetdag. (Deze informatie kunnen wij zelf uitlezen met een meetlus in het wegdek.)

Omdat er tijdens de metingen met een laser is gemeten is duidelijk te zien dat rond de meettijd de gemiddelde snelheid terug zakt (ho-effect) naar 74km/pu Voor 7:00 en na 18:00 is de gemiddelde snelheid 84 met veel hogere pieken.

In 3.1.1 de verkeersaantallen en gemiddelde snelheden tijdens meetvensters (van een max 1 uur!!) uit de meetlussen in de weg die we zelf ook al jaren uitlezen.  De waardes worden ook gebruikt in de geluids BEREKENINGEN. On onderstaande grafiek is duidelijk zichtbaar dat op de meetmomenten de aantallen voertuigen significant lager zijn (bijna factor 2) dan op de drukste perioden op de meetdag.

In onderstaande grafiek de verkeersontwikkeling vanaf 2016. De aanleg van de N23 en de corona periode zijn duidelijk zichtbaar. In maart 2023 zitten we inmiddels al op een hoger niveau dan voor corona en de aantallen blijven stijgen.

Conclusie; Wij hadden om een meting gevraagd om objectief het geluidsniveau te kunnen bepalen met en zonder Geluidvangrail. Het rapport geeft duidelijk aan dat op relatief rustige tijdstippen met lagere snelheden het gemiddelde geluidsniveau al uitkomt op ca 69-70dB. Dat is ruim boven de norm. We lezen ook dat de geluidsvangrail nauwelijks effect heeft (0,3 tot 0,8dB), ook dat er sprake is van een relatief groot aandeel vrachtverkeer, dat het motorgeluid van vrachtverkeer hoger boven de weg en de Geluidvangrail ligt en dat dit geluid minder (lees NIET) wordt afgeschermd. Uiteindelijk zijn we dus niets opgeschoten en moeten we bepalen wat we verder nog kunnen en gaan ondernemen.

Hoe nu verder?

Van de gemeente valt niet veel meer te verwachten. Dit is de wijze waarop onze gemeente haar zorgplicht heeft ingevuld en “afgerond”. De volgende stap is weer richting de gedeputeerde van de Provincie. Na de verkiezingen verwachten we dat medio augustus de formatie van het nieuwe provinciebestuur is afgerond. Met de nieuwe gedeputeerde willen we bekijken of een andere insteek mogelijk is, zoals bijvoorbeeld zelf een concreet plan ter verbetering maken en die voorleggen bij het nieuwe provinciebestuur. We hebben hier een aantal ideeën voor, die we verder zullen uitwerken en met jullie zullen delen.

Plaats een reactie